Stęgosz 8, 63-210 Żerków ROBAK HANDEL I USŁUGI

Zasady i regulamin
SPRZĘT WYPOŻYCZONY NALEŻY ZWRÓCIĆ OCZYSZCZONY . W INNYM PRZYPADKU ZOSTANIE DOLICZONA KWOTA ZA
USŁUGĘ WYCZYSZCZENIA SPRZĘTU 25ZŁ

 1. KLIENT WYPOŻYCZA SPRZĘT SPRAWNY I NIE ODPOWIADA ZA STAN TECHNICZNY SPRZĘTU W TYM WADY UKRYTE LUB NATURALNE ZUŻYCIE CZĘŚĆ
 2. KLIENT WYPOŻYCZA SPRZĘT NA OKREŚLONY CZAS – DOBA , 6 GODZIN , LUB JEŻELI STRONY USTALĄ INACZEJ
 3. KLIENT POWINIEN OKREŚLIĆ PRZYBLIŻONY TERMIN ZWROTU SPRZĘTU Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 2 DNI , O ILE STRONY NIE USTALĄ DROGA TELEFONICZNĄ Z WŁAŚCICIELEM FIRMY INNEGO PRZYBLIŻONEGO TERMINU ZWROTU. TEN TERMIN JEST OSTATECZNY
 4. KLIENT KORZYSTAJĄCY Z ZAWARTEJ UMOWY WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU JEST ZOBOWIĄZANY DO: ODDANIA SPRZĘTU W UMÓWIONYM TERMINIE, ODDAĆ SPRZĘT NIEZNISZCZONY :BEZ WIDOCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH USZKODZEŃ I Z KOMPLETNYM OSPRZĘTEM
 5. KLIENT ZAPŁACI ODSZKODOWANIE ZA SPRZĘT W PRZYPADKU UTRATY ,KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA
 6. KLIENT NIE MOŻE BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA FIRMY PRZELAĆ SWOICH PRAW OBOWIAZKÓW WYNIKJAJĄCYCH Z UMOWY NAJMU NA OSOBĘ TRZECIĄ . W PRZYPADKU ODDANIA PRZEDMIOTU NAJMU W PODNAJEM LUB DO UŻYWANIA INNEJ OSOBIE BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY ROBAK HANDEL I USŁUGI , KLIENT ODPOWIEDZIALNY
  BĘDZIE TAKŻE ZA JEGO EWENTUALNĄ UTRATĘ LUB USZKODZENIE .
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WOBEC OSÓB TRZECICH POWSTAŁE WSKUTEK PRAC PROWADZONYCH PRZY UŻYCIU PRZEDMIOTU NAJMU / LUB WYPOŻYCZENIA BUSA NA WŁASNE POTRZEBY PRZEZ NAJEMCĘ PONOSI WYŁĄCZNIE NAJEMCA.
 8. WYPOŻYCZALNIA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI I EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE W CZASIE UZYTKOWANIA NARZĘDZI. KLIENT NAJEMCA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROZSZCZEŃ WOBEC WYPOŻYCZALNI Z TYTUŁU WYPADKÓW, PONIESIONYCH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ POWSTAŁYCH W TRAKCIE KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZONEGO SPRZETU
 9. KLIENT ZOSTAJE ZAPOZNANY Z INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZOSTAJE PRZESZKOLONY Z ZAKRESU BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA NAJMOWANEGO SPRZĘTU.NAJEMNA OŚWIADCZA, ŻE JE ZROZUMIAŁ I ZOBOWIĄZUJE SIĘ JE PRZESTRZEGAĆ. SKUTKI USZKODZEŃ, AWARII I STRAT POWSTAŁE PRZEZ NIE PRZESTRZEGANIE W/W INSTRUKCJI ORAZ ZASAD BHP BĘDĄ OBCIĄZAŁY NAJEMCE.
 10. KLIENT WYRAZA ZGODĘ NA WYKONANIE KSERO KOPII DOWODU OSOBISTEGO CELEM UWIERZYTELNIENIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZETWARZANIE ICH PRZEZ POLICJĘ LUB INNE ORGANY ŚCIGANIA W CELU ODZYSKANIA PRZEDMIOTU WYPOŻYCZENIA I PONIESIENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI ZA NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z WARUNKÓW UMOWY
 11. KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA ZGLOSZENIE FAKTU NIEDOPEŁNIENIA WARUNKÓW UMOWY
 12. NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY DO DNIA PIERWSZEGO TERMINU USTALONEGO PRZEZ STRONY BĘDZIE TRAKTOWANA JAKO KRADZIEŻ I ZGŁOSZONA NA POLICJĘ. NASTĘPNEGO DNIA PO NIEWYWIĄZANIU SIĘ Z WARUNKÓW UMOWY
 13. KAŻDA INGERENCJA KLIENTA W URZĄDZENIE NP. USZKODZENIE POWODUJE OBCIAZENIE KOSZTAMI NAPRAWY KLIENTA
 14. BRAK ZGŁOSZENIA ZAMIARU PRZEDŁUŻENIA WYPOŻYCZENIA I NIE ZWRÓCENIA W CIĄGU 24 GODZIN OD MOMENTU ZAKONCZENIA UMOWY WYPOZYCZENIA , TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO PRZYWŁASZCZENIE MIENIA I ZGLOSZONE ZOSTANIE POLICJI
 15. FIRMA ROBAK HANDEL I USŁUGI ROMANA ROBAK NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK EWENTUALNE SZKODY MOGĄCE WYNIKAĆ Z FAKTU UŻYTKOWANIA , BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYTKOWANIA LUB NIEUŻYTKOWANIA WYPOŻYCZONEGO SPRZETU
 16. OŚWIADCZAM, ZE ZAPOZNALEM SIĘ Z REGULAMINEM WYPOZYCZALNI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY FIRMY ROBAK HANDEL I USLUGI ROMANA ROBAK . PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH STANOWI ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE NR 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. ART.6 UST.1, DALEJ ZWANE RODO
 17. WYPOZYCZALNIA JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU OD 8.00 DO 20.00, SOBOTA OD 8.00 DO 14.00

Regulamin gotowy do druku